Privacyverklaring Belgica de Weerd B.V.

Belgica de Weerd B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Belgica de Weerd B.V., Van de Reijtstraat 21, 4814 NE Breda, Nederland
Tel: +31 (0) 76 5600 222      www.belgicadeweerd.com       e-mail: info@belgicadeweerd.com

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Belgica de Weerd B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Belgica de Weerd B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
– Omdat Belgica de Weerd B.V. dat in voorkomende gevallen verplicht is;
– Vanwege gerechtvaardigde belangen, zoals om onze huidige en toekomstige klanten en relaties optimaal te voorzien van relevante
informatie over ons bedrijf en onze diensten, of in verband met debiteurenbeheer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voorletters en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn in verband met de hiervoor omschreven doelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Belgica de Weerd B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Belgica de Weerd B.V. verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld laboratoria)
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw
uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Belgica de Weerd B.V. blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Belgica de Weerd B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Recht van betrokkenen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar
info@belgicadeweerd.com. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u naar voornoemd
e-mailadres een bezwaar toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot hebt u het recht om een gegeven toestemming weer in te trekken.

Hyperlinks op de website
Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Belgica de Weerd B.V.
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op verwerking door of in uitdrukkelijke opdracht van Belgica de Weerd B.V.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.